شرکت تپسی

 

خدمت ارائه شده : تبلیغات محیطی
زمان : پاییز 98

در کمپین شرکت تپسی تبلیغات این شرکت برروی سازه های بیلبورد و همچنین نمایش تیزر برروی بیلبورد دیجیتال اصفهان صورت گرفت.